Apostazja.info na Facebook'u

Czy apostazje są uwzględniane w statystyce wiernych Kościoła?
Wydaje się, że tak. Poszukujemy szczegółówych informacji w tej kwestii.
Czy apostata może wziąć ślub kościelny?
Jest to możliwe, ale po spełnieniu określonych prawem kanonicznym warunków. Małżeństwa mieszane wyznaniowo nie mogą być zawierane podczas mszy św.
Gdzie można pochować apostatę (pogrzeb apostaty)?

W wielu miejscowościach w Polsce funkcjonują cmentarze komunalne - na takich cmentarzach nikt nie pyta o wyznanie zmarłego. Jesli takiego cmentarza nie ma w danej miejscowosci, apostata powinnien zostac pochowany na cmentarzu katolickim lub innym wyznaniowym.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami) mówi:

Art. 8.
...
2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących.

Czy dla ochrzczonego dziecka rodzi jakieś skutki apostazja jego rodzica chrzestnego?
Dla samego dziecka nie. Za konsekwencję można uważać to, iż rodzic chrzestny nie będzie mógł być świadkiem podczas bierzmowania lub ślubu "chrześniaka". Nie będzie mu wolno przystąpić do Kominii świętej razem z rodziną podczas I Komunii św. dziecka.
Czy KRK może przechowywać i wykorzystywać dane osobowe?
Tak, ale pod pewnymi warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, której zapisy weszły w życie w roku 1998. Głównym warunkiem jest jednak to, aby dana osoba była członkiem związku wyznaniowego, który przetwarza dane osobowe. Więc jeśli dana osoba nie należy do KRK - ten nie może przetwarzać jej danych osobowych niezwiązanych z sakramentami.
Czy apostazja oznacza ekskomunikę?
Według naszej wiedzy tak. Ekskomunika z kanonu 1364 Prawa Kanonicznego dotyka automatycznie tych którzy dokonują apostazji: Kan. 1364 - § 1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3. Skutki ekskomuniki i apostazji z punktu widzenia Prawa Kanonicznego są więc takie same.
Czym jest ekskomunika?
Ekskomunika (łac. excommunicatio, wyłączenie ze wspólnoty) to kościelna klątwa; w Kościele Katolickim kara kościelna (tzw. cenzura), która pozbawia osobę obłożoną ekskomuniką prawa uczestniczenia w życiu religijnym z powodu ciężkiego przestępstwa wobec jego porządku i nauki. Od ekskomuniki może uwolnić tylko Stolica Apostolska. Na szczęście współcześnie - dzięki rozdziałowi Kościoła i państwa - ekskomunika nie oznacza - jak dawniej - utraty praw cywilnych (banicji) a jedynie utratę praw kościelnych.
Czym różni się apostazja od dechrystianizacji?
Apostazja ma charakter czysto formalny, prawny. Jest oficjalnym wystąpieniem z KK. Dechrystianizacja natomiast ma charakter duchowy lub magiczny a jej sens uzależniony jest od wierzeń danej osoby. W przypadku ateisty czy materialisty dechrystianizacja, polegająca m. in. na symbolicznym odwróceniu kościelnych sakramentów, nie ma sensu, ponieważ osoby takie nie wierzą raczej w to, że w czasie chrztu nastąpiło jakies wydarzenie o wymiarze duchowym czy metafizycznym. Dla nich był to po prostu obrzęd przyjęcia w poczet członków KK i jego symboliczne odwracanie mija się z celem, gdyż sam akt apostazji spełnia tę funkcję. Dechrystianizacja ma sens np. w przypadku neopogan.