Apostazja.info na Facebook'u

30 maja 2014 roku odbyła się Konferencja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych". Złożyło się na nią kilkanaście prelekcji osób związanych z ochroną danych osobowych - zapis wideo tych prelekcji dostępny jest na tym kanale Youtube.

Najciekawszym wystąpieniem było wystąpienie doktora Arwida Mednisa "Ochrona danych osobowych apostatów na tle praktyki GIODO i orzecznictwa sądów administracyjnych". Mecenas Mednis reprezentował przed sądem administracyjnym kilka osób skarżących się na bezczynność GIODO, w sytuacji gdy proboszczowie odmawiali nanoszenia w księgach parafialnych adnotacji o wystąpieniu z Kościoła. Jako, że skargi na etapie WSA nie trafiały w sedno zagadnienia, na etapie NSA mec. Mednis postanowił zmienić podejście i sformułować dwa zarzuty: formalny i materialny.

  • Zarzut formalny: nie zbadano czy istnieją wewnętrzne przepisy kościelne w materii występowania z Kościoła; zwłaszcza przy wątpliwościach co do obowiązywania instrukcji KEP.
  • Zarzut materialny: zagadnienie wystąpienia z kościoła wchodzi w sferę konstytucyjnych i ustawowych wolności wyznania i sumienia - tutaj powinny mieć zastosowanie przepisy prawa państwowego.

W opinii jednego z sędziów za wcześnie jeszcze aby podnosić zarzut materialny, gdyż najpierw trzeba rozstrzygnąć zagadnienie z zarzutu formalnego. Mec. Mednis wnioskował również o skierowanie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego "czy wyłączenie kompetencji GIODO w przypadku kościołów ma uzasadnienie?", jednakże wg sądu najpierw trzeba ustalić czy dana osoba rzeczywiście formalnie wystąpiła.

A. Mednis przyznaje, że żądanie całkowitego wymazania danych osobowych z ksiąg parafialnych budzi szereg wątpliwości (śluby konkordatowe?). Jednakże nanoszenie adnotacji o wystąpieniu jest jak najbardziej dopuszczalne i zalecane. Adwokat stwierdził, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której wobec braku kościelnej instrukcji występowania pojawiają się głosy, że nie da się w ogóle wystąpić. Między innymi z tego powodu powinna się pojawić regulacja prawna lub praktyka na podstawie przepisów państwowych.

Interesująca była prelekcja księdza dr Zbigniewa Tracza, której dosłownie pierwsze zdanie brzmiało "Kościół katolicki ma zagwarantowaną w Konstytucji i Konkordacie autonomię". Jak można się domyślić w dalszej części wykładu prelegent skupił się na prawach i przywilejach Kościoła, a prawa i wolności obywateli przezornie potraktował zdawkowo.

Ciekawe było też wystąpienie GIODO na temat funkcjonalności dostępnych na polskim rynku programów informatycznych do obsługi parafii.


Zapis wideo prelekcji - Youtube