Apostazja.info na Facebook'u

Informowaliśmy już o dyskusji na temat sprawozdania z działalności GIODO, która odbyła się 17-02-2012. W jej trakcie poseł R. Biedroń zadał GIODO kilka ważnych pytań, na które urzędnik nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Idąc za ciosem poseł Biedroń skierował do premiera rządu interpelację poselską - odpowiedzi od premiera, niestety, do tej pory nie ma.

Interpelacja nr 2270

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze! Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238.) w art. 1 ust. 1 stanowi: Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ustawę tę stosuje się do przetwarzania danych osobowych, m.in.: w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych (art. 2 ust. 2) oraz w odniesieniu do podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne oraz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych (art. 3 ust. 2). Kościół katolicki na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.) prowadzi działalność pożytku publicznego jako osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321, Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2009 r. Nr 219, poz. 1710, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, Nr 224, poz. 1459, z 2011 r. Nr 18, poz. 89, Nr 129, poz. 748.). Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera przepisów normujących ochronę danych osobowych, przechowywanych przez Kościół katolicki w księgach parafialnych, zatem w tej kwestii zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co za tym idzie także ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Czy kościoły i związki wyznaniowe powinny stosować przepisy prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

2. Czy osoba występująca z kościoła lub związku wyznaniowego ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przechowywania i przetwarzania przez te kościoły i związki?

3. Czy udokumentowanie złożenia w kościele lub związku wyznaniowym oświadczenia woli o wystąpieniu z niego, zgodnie z ustawą o gwarancjach sumienia i wyznania art. 2 ust. 2 oraz Kodeksem cywilnym art. 60-61, jest wystarczającym warunkiem do uznania przez GIODO, że dana osoba przestała być członkiem kościoła lub związku wyznaniowego, a co za tym idzie nie dotyczą jej zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych?

Z wyrazami szacunku

Poseł Robert Biedroń

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r.

{jcomments off}