Apostazja.info na Facebook'u

Na stronach GIODO można znaleźć dyskutowane ostatnio w sejmie sprawozdanie Generalnego Inspektora z jego działalności w roku 2010. GIODO poświęcił w nim paragraf aby odnieść się do częstych ostatnio spraw dotyczących aktualizacji danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe i kościoły.

GIODO we wszystkich swych decyzjach i publicznych wypowiedziach powtarza te same argumenty i unika ustosunkowania się do dwóch głównych wątpliwości zaznaczonych w tekście.

Poniżej przedstawione zostaną przykłady innych skarg, które w 2010 r. wpłynęły do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wśród nich były skargi zawierające zarzut przetwarzania nieaktualnych danych osobowych przez proboszczów parafii Kościoła Katolickiego. Skarżący wskazywali w nich, iż pomimo złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego, nie została o tym fakcie zamieszczona stosowna adnotacja w księdze chrztów. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwracał się w poszczególnych sprawach o wyjaśnienia do odpowiednich podmiotów przetwarzających dane członków lub byłych członków Kościoła Katolickiego. Po uzyskaniu wyjaśnień, z których wynikało, że osoby skarżące są wciąż członkami Kościoła Katolickiego [1] Generalny Inspektor umarzał postępowania administracyjne w takich sprawach wskazując w oparciu o przepis art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych na brak swojej kognicji do wydania merytorycznej decyzji administracyjnej w tym względzie. W związku bowiem z treścią powołanego przepisu, organ nie może prowadzić postępowania wyjaśniającego ukierunkowanego na wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej ani przeprowadzać czynności kontrolnych odnośnie przetwarzania danych osobowych na potrzeby Kościoła Katolickiego [2], z wyłączeniem prawa żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.


[1] Na podstawie jakich przepisów GIODO to ustalił? Czy opinia związku wyznaniowego jest tu rozstrzygająca? Dlaczego GIODO nie akceptuje oświadczenia woli obywatela (zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 60-61)?

[2] OK, ale tylko w przypadku gdy dane dotyczą osoby należącej do kościoła! Zupełnie inaczej jest w przypadku osoby, która nie należy! GIODO zawsze zapomina dodać to zastrzeżenie. Z cytatu w aktualnej formie wynika, że GIODO w żadnym wypadku nie może wydawać decyzji administracyjnych, nie ważne czy ktoś należy czy nie należy do kościoła. Jak można przypuszczać GIODO "zapomina" dodawać to zastrzeżenie aby uniknąć nasuwającego się od razu pytania z punktu [1]