Apostazja.info na Facebook'u

W Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej (07-01-2012) ukazał się wywiad Agnieszki Kublik z Januszem Palikotem. Polityk odnosi się w nim do kwestii chrztu dzieci i występowania z Kościoła.

AK: A pan chrzcił swoje dzieci?

JP: Tak, chrzciłem. Choć dziś bym tego nie zrobił. To powinna być samodzielna decyzja każdego, gdy przekracza 18 lat. A my decydujemy za dzieci i na zawsze zostawiamy je z brzemieniem tej decyzji. Dlatego chciałbym koniecznie wprowadzić cywilne procedury apostazji, aby człowiek dorosły, już bez upokorzenia ze strony proboszcza, mógł wystąpić z Kościoła. Chrzcząc dzieci, postępowałem jak wielu ludzi w Polsce, zgodnie z pewną obyczajowością, a nie w geście czysto religijnym. Jednak po 10 kwietnia 2010 uświadomiłem sobie, w jakim stopniu Kościół politycznie wykorzystuje religijne zaangażowanie Polaków. Myślę, że wielu ludzi w Polsce ma dziś takie dylematy jak ja.


Pomysł, aby prawnie uregulować kwestię występowania z Kościoła (katolickiego czy też każdego innego) jest bardzo dobry i czekamy na więcej szczegółów odnośnie jego realizacji. Podpowiadamy nawet jak można ten cel osiągnąć. Najłatwiej chyba byłoby znowelizować art.2 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który obecnie zawiera taki zapis:

Art. 2.
Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:
(...)
2a) należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych;

 

Jak widać zapisy Ustawy w obecnym brzmieniu pozostawiają wrażenie niedopowiedzenia, gdyż nie precyzują jak konkretnie obywatel może zrealizować swą chęć nienależenia do związku wyznaniowego. Proponujemy więc uzupełnić Ustawę poniższym paragrafem. Ponieważ jest on napisany przez laika (w kwestiach tworzenia ustaw), tekst ten powinien być oczywiście zweryfikowany przez specjalistów od legislacji - jego sens jest jednak jasny i chyba nie budzi kontrowersji:

Art. 2a.
1. Obywatel może wystąpić z kościoła lub innego związku wyznaniowego na podstawie oświadczenia woli. Oświadczenie woli powinno być złożone osobiście lub listownie we właściwej dla miejsca zamieszkania obywatela jednostce kościoła lub innego związku wyznaniowego.
2. Przedstawiciel kościoła lub innego związku wyznaniowego ma obowiązek przyjąć wniosek obywatela i wydać w ciągu 14 dni pisemne potwierdzenie wystąpienia z kościoła lub innego związku wyznaniowego.
3. Przedstawiciel kościoła lub innego związku wyznaniowego, który wbrew przepisom ustawy nie wydaje potwierdzenia wystąpienia z kościoła, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Być może powinno się również wprowadzić zapisy o tym jak powinno wyglądać wstępowanie obywatela do kościoła oraz o tym jak technicznie uregulować listowną formę występowania z kościoła (tak aby zapobiec pomyłkom lub nadużyciom ze strony "żartownisiów").

Przy okazji należało by zająć się kwestią danych osobowych obywatela, które po wystąpieniu z Kościoła nadal są przetwarzanie przez tenże Kościół. Kościół powinien natychmiast usunąć z ze swoich zbiorów dane osobowe takiego obywatela niezwiązane ze statutową działalnością Kościoła (dane o stanie zdrowia, stanie majątkowym, karalności, orientacji seksualnej itd. - dane o sakramentach Kościół mógłby nadal przetwarzać). Tego wymaga Ustawa o ochronie danych osobowych, a na straży tych przepisów powinien stać Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Niestety Ustawa zawiera feralny Art. 43 ust.2 (o zapisie "i 3" pisaliśmy tutaj), który nie pozwala GIODO zaglądać w kartoteki parafialne i interweniować gdy proboszczowie łamią prawo ochrony danych osobowych. Aby temu zaradzić apelujemy o bardzo prostą nowelizację Ustawy poprzez usunięcie z niej króciutkiego zapisu (który nie powinien się w niej znaleźć).

Art. 43.
(...)2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18.

 

Zaznaczony fragment (2 znaki !) stawia księgi kościelne na tym samym poziomie tajności co akta wywiadu i CBA. Jest to zupełnie nieuzasadnione i dlatego postulujemy o jego usunięcie.